traži:  
 php.com.hr > Vodič > Sistemske funkcije

Sistemske funkcije
 


basename -- Vraća ime fajla komponente patha

chgrp -- Mijenja grupu datoteke

chmod -- Mijenja oznaku datoteke

chown -- Mijenja vlasnika datoteke

clearstatcache -- Uklanja file status cache

copy -- Kopira datoteku

delete -- Vidi unlink() ili unset()

dirname -- Vrača ime direktorija komponente patha

disk_free_space -- Vrača slobodan prostor u direktoriju

disk_total_space -- Vrača ukupnu veličinu direktorija

diskfreespace -- Alias od disk_free_space()

fclose -- Zatvara otvoreni file pointer

feof -- Testira end-of-file na file pointeru

fflush -- Flushira output datoteke

fgetc -- Uzima znak od file pointera

fgetcsv -- Uzima liniju od  file pointera i parsira za CSV polja

fgets -- Uzima liniju od  file pointera

fgetss -- Uzima liniju od  file pointera i skida HTML tagove

file_exists -- Provjerava da li file ili direktorij postoji

file_get_contents -- Čita kompletan file u string

file_put_contents -- Upisuje string u datoteku

file -- Čita cijelu datoteku u array

fileatime -- Uzima vrijeme posljednjeg pristupa datoteci

filegroup -- Uzima grupu datoteka

fileinode -- Uzima inode datoteke

filemtime -- Uzima vrijeme izmjene datoteke

fileowner -- Uzima vlasnika datoteke

fileperms -- Uzima dopuštenja nad datotekom

filesize -- Uzima veličinu datoteke

filetype -- Uzima tip datoteke

flock -- Portabilan file lock

fnmatch -- Podudarnost imena file-a naspram paterna

fopen -- Otvara datoteku ili URL

fpassthru -- Isisuje sve slijedeće podatke u  file pointer

fputcsv --  Formatira liniju kao CSV i piše u file pointer

fputs -- Alias od fwrite()

fread -- Binary-safe file read

fscanf -- Parsira input datoteke prema formatu

fseek -- Traži file pointer

fstat -- Uzima informacije o file-u koristeći open file pointer

ftell -- Ukazuje na poziciju čitanja/pisanja file pointera

ftruncate -- Izbacuje datoteku na zadanu veličinu

fwrite -- Binary-safe file write

is_dir -- Govori da li je ime datoteke direktorij

is_executable -- Govori da li je datoteka egzecutabilna

is_file -- Govori da li je ime datoteke regularnia datoteka

is_link -- Govori da li je ime datoteke simbolički link

is_readable -- Govori da li je ime datoteke čitljivo

is_uploaded_file --Govori da li je datoteka uploadan metodom HTTP POST

is_writable
 -- Govori da li je ime datoteke pisljivo

is_writeable -- Alias od is_writable()

link -- Kreira hard link

linkinfo -- Uzima informacije o linku

lstat -- Uzima informacije o fileu ili simboličkom linku

mkdir -- Kreira direktorij

move_uploaded_file -- Premješta uploadan file na određenu lokaciju

parse_ini_file -- Parsira konfiguracijsku datoteku

pathinfo -- Vrača informaciju o pathu datoteke

pclose -- Zatvara proces file pointer

popen -- Otvara proces file pointer

readfile -- Ispisuje datoteku

readlink -- Vraća metu simboličkog linka

rename -- Preimenuje datoteku ili direktorij

rewind -- Vrača na početnu poziciju file pointer

rmdir -- Uklanja direktorij

set_file_buffer -- Alias od stream_set_write_buffer()

stat -- Daje informacije o datoteci

symlink -- Kreira simbolički link

tempnam -- Kreira file sa jedinstvenim nazivom

tmpfile -- Kreira privremenu datoteku

touch -- Podešava pristup i vrijeme izmjene datoteke

umask -- Mijenja trenutni umask

unlink -- Briše datoteku  


Vodič
 
 © 2004 - 2008 php.com.hr