traži:  
 php.com.hr > Vodič > MySQL funkcije

MySQL funkcije
 


mysql_affected_rows -- Hvata broj podudarenih redaka u prethodnoj MySQL operaciji

mysql_change_user --  Mijenja logiranog korisnika aktivne konekcije

mysql_client_encoding -- Vrača ime seta znakova

mysql_close -- Zatvara MySQL konekciju

mysql_connect -- Otvara konekcij usa MySQL serverom

mysql_create_db -- Kreira MySQL bazu

mysql_data_seek -- Premješta pointer rezultata

mysql_db_name -- Vraća rezultat

mysql_db_query -- Šalje naredbu MySQL-u

mysql_drop_db -- Briše mySQL bazu

mysql_errno --  Vraća numeričku vrijednost error poruka prethodne MySQL operacije

mysql_error --  Vraća tekstualnu vrijednost error poruka prethodne MySQL operacije

mysql_escape_string --  Izbjegava string za korištenje u MySQL upitu

mysql_fetch_array --  Dohvaća rezultat redka kao asocijativan niz, numerički niz ili oboje

mysql_fetch_assoc --  Dohvaća rezultat redka kao asocijativan niz

mysql_fetch_field --  Hvata informaciju kolumne iz rezultata i vraća kao objekt

mysql_fetch_lengths --  Hvata veličinu svakog outputa rezultata

mysql_fetch_object -- Dohvaća rezultat redka kao objekt

mysql_fetch_row -- Hvata rezultat redka kao nabrajan niz

mysql_field_flags --  Hvata oznaku povezanu sa određenim poljem u rezulatu

mysql_field_len
 --  Vraća veličinu određenog polja

mysql_field_name --  Vraća ime određenog polja u rezultatu

mysql_field_seek --  Postavlja pointer rezulata na određeni offset polja

mysql_field_table --  Hvata ime tabele u kojem je određeno polje

mysql_field_type --  Hvata tip određenog polja u rezultatu

mysql_free_result -- Oslobađa memoriju rezultata

mysql_get_client_info -- Hvata MySQL klijentski informaciju

mysql_get_host_info -- Hvata MySQL host informaciju

mysql_get_proto_info -- Hvata MySQL protocol informaciju

mysql_get_server_info -- Hvata MySQL server informaciju

mysql_info --  Hvata informaciju o najučestalijoj naredbi

mysql_insert_id --  Hvata ID generiran od prethodne INSERT operacije

mysql_list_dbs --  Izlistava baze dostupne na MySQL serveru

mysql_list_fields -- Izlistava MySQL polja u tablici

mysql_list_processes -- Izlistava procese MySQL-a

mysql_list_tables -- Izlistava tablice u MySQL bazi

mysql_num_fields -- Hvata broj polja rezultata

mysql_num_rows -- Hvata broj stupaca rezultata

mysql_pconnect --  Otvara besprekidnu konekciju na MySQL server

mysql_ping -- Pinga konekcij uservera ili se reconnecta ako konekcije nema

mysql_query -- Pošalji MySQL naredbu

mysql_real_escape_string --  Izbjegava specijalne znakove u stringu koji mogu biti korišteni za SQL naredbe

mysql_result -- Vraća rezultat podataka

mysql_select_db -- Odabire MySQl bazu

mysql_stat -- Hvata trenutni status sustava

mysql_tablename -- Hvata ime tablice ili polja

mysql_thread_id -- Vraća trenutni ID threada

mysql_unbuffered_query --  Šalje SQL naredbu MySQL-u bez dohvaćanja i bufferinga rezultata.  


Vodič
 
 © 2004 - 2008 php.com.hr