traži:  
 php.com.hr > Vodič > Funkcije za rad sa slikama

Funkcije za rad sa slikama
 


gd_info -- Otkriva informaciju o trenutno instaliranoj GD biblioteci

getimagesize -- Hvata dimenzije slike

image_type_to_extension --  Hvata ekstenziju za tip slike

image2wbmp -- Ispisuje sliku u browser ili file

imageantialias --  Da li da se antialias funkcije koriste ili ne imagearc -- Crta djelomičnu elipsu

imagechar -- Crta znak horizontalno

imagecharup -- Crta znak vertikalno

imagecolorallocate -- prirodaje boju slici

imagecolorallocatealpha -- Allocate a color for an image

imagecolorat -- Hvata index boje piksela

imagecolorclosest -- Hvata index najbliže boje od određene boje

imagecolorclosestalpha -- Hvata index najbliže boje od određene boje
+ alpha

imagecolorclosesthwb --  Hvata index boje koja ima nijansu , bijelo i crnije od najbliže zadate boje

imagecolordeallocate -- Od-djeljuje boju sa slike

imagecolorexact -- Hvata index određene boje

imagecolorexactalpha -- Hvata index određene boje + alpha

imagecolormatch --  Čini boje verzije palete slike što bliže treu color verziji

imagecolorresolve --  Hvata index određene boje ili njene moguće alternativne boje

imagecolorresolvealpha --  Hvata index određene boje + alpha ili njene moguće alternativne boje

imagecolorset -- Postavlja boju za određenu index paletu

imagecolorsforindex -- Hvata index boje

imagecolorstotal -- Hvata broj boja na paleti slike

imagecolortransparent -- Definira boju kao prozirnu

imagecopy -- kopira dio slike

imagecopymerge -- kopira i spaja dio slike

imagecopymergegray -- Kopira i spaja dio slike sa gray skalom

imagecopyresampled -- Kopira i mijenja dimenzije dijela slike sa  resamplingom

imagecopyresized -- Kopira imijenja dio slike

imagecreate -- Kreira novu sliku

imagecreatefromgd2 -- Kreira novu sliku sa GD2 fileom ili URL-om

imagecreatefromgd2part -- Kreira novu sliku sa zadatim dijelom GD2 filea ili URL-a

imagecreatefromgd -- Kreira novu sliku iz GD filea ili URL-a

imagecreatefromgif -- Kreira novu sliku iz filea ili URL-a

imagecreatefromjpeg -- Kreira novu sliku iz filea ili URL-a

imagecreatefrompng -- Kreira novu sliku iz filea ili URL-a

imagecreatefromwbmp -- Kreira novu sliku iz filea ili URL-a

imagecreatefromxbm -- Kreira novu sliku iz filea ili URL-a

imagecreatefromxpm --  Kreira novu sliku iz filea ili URL-a

imagecreatetruecolor -- Kreira true color sliku

imagedashedline -- Crta točkastu liniju

imagedestroy -- Uništava sliku

imageellipse -- crta elipsu

imagefill -- Popunjava ispunu

imagefilledarc -- Crta određenu elipsu i popunjava je

imagefilledellipse -- Crta popunjenu elipsu

imagefilledpolygon -- Crta popunjen poligon

imagefilledrectangle -- Crta popunjen rectangle

imagefilltoborder -- Ispunjava ispunu određenom bojom

imagefilter -- Dodaje filter na sliku

imagefontheight -- Hvata visinu fonta

imagefontwidth -- Hvata dužinu fonta

imagefttext -- Piše tekst na sliku koristeći font FreeType 2

imagegammacorrect -- Dodaje  gamma  na GD sliku

imagegd2 --Ispisuje GD2 sliku

imagegd -- Ispisuje GD2 sliku U preglednik ili datoteku

imagegif -- Ispisuje sliku u preglednik ili datoteku

imageinterlace -- Dodaje ili ukida interlace

imageistruecolor -- otkriva da li je slika true color

imagejpeg -- Ispisuje sliku u preglednik ili datoteku

imageline -- Crta liniju

imageloadfont -- učitava novi font

imagepalettecopy -- kopira paletu sa jedne slike na drugu

imagepng -- OIspisuje png sliku u browser ili file

imagepolygon -- crta poligon

imagepscopyfont --  Čini kopiju već učitanog fonta za daljnju izmjenu

imagepsencodefont -- Mijenja encoding znakova fonta

imagepsextendfont -- Dodaje ili skraćuje font

imagepsfreefont -- Oslobađa memoriju

imagepsslantfont -- Naginje font

imagepstext --Crta tekst po slici koristeći PostScript Type1 fonts

imagerectangle -- Crta rectangle

imagerotate -- Rotira sliku za zadatim kutom

imagesetbrush -- Podešava kist za pisanje po slici

imagesetpixel -- Postavlja jedan piksel

imagesetstyle -- Podešava stil za crtanje linije

imagesetthickness -- podešava debljinu linije za crtanje

imagesettile -- podešava tile slike za ispunu

imagestring -- Crta string horizontalno

imagestringup -- Crta string vertikalno

imagesx -- Hvata širinu slike

imagesy -- Hvata dužinu slike

imagettftext -- Piše tekst na sliku koristeći TrueType fontove

imagetypes -- Vraća tipove slika podržane od ove PHP verzije

imagewbmp -- Ispisuje sliku u browser ili datoteku

imagexbm --  Ispisuje XBM sliku u browser ili datoteku

jpeg2wbmp -- Konvertira JPEG tip slike u  WBMP tip slike

png2wbmp -- Konvertira PNG tip slike u  WBMP tip slike
 


Vodič
 
 © 2004 - 2008 php.com.hr