traži:  
 php.com.hr > Vodič > Operatori

Operatori
 


 new  Kreira novi objekt
 [  Array index
 !  Logičko NE
 ~  NE
 ++  Increment
 --  Decrement
 (int), (double), (string),
 (array), (object)
 Cast
 @  Ne error poruke
 *  Množenje
 /  Djeljenje
 %  Modulo
 +  Zbrajanje
 -  Oduzimanje
 .  Olančavanje stringa
 <, <=  Manje od, manje od ili jednako
 >, >=  Veće od, veće od ili jednako
 ==  jednakost vrijednosti
 !=, <>  Nejednakost
 ===  Jednakost tipa i vrijednosti
 !==  Nejednakost tipa i vrijednosti
 &  I
 ^  XOR
 |  ILI
 &&  Logičko I
 ||  Logičko ILI
 ?:  Pogodbeni operator
 =  Asignacija
 +=, -=, *=, /=, .=, %=, &=,
|=, ^=, ~=, <<=, >>=                
 Asignacija s operatorom
 and  Logičko I
 xor  Logičko XOR
 or  Logičko  ILI
 ,  Separtor liste
 


Vodič
 
 © 2004 - 2008 php.com.hr