traži:  
 php.com.hr > Vodič > Petlje

Petlje
 


while

Najjednostavniji oblik petlje:

while (izraz)
naredba


Ako je izraz true petlja se izvršava i ponovo provjerava sve dok izraz ne postane false.
Primjer koji ispisuje cijele brojeve od 1 do 10:


$total = 0;
$i = 1;
while ($i <= 10) {
$total += $i;
}


Možete ranije izaći iz petlje sa break naredbom, u slijedećem kodu $i nikada ne dosegne vrijednost 6, zato što je petlja zaustavljena kad je dosegla 5:

$total = 0;
$i = 1;
while ($i <= 10) {
if ($i == 5)
break;
$total += $i;
$i++;
}


Opcionalno možete postaviti broj nakon naredbe break , ukazujući na nivo petlje:


$i = 0;
while ($i < 10) {
while ($j < 10) {
if ($j == 5)
break 2;
$j++;
}
$i++;
}
echo $i;
echo $j;
0
5


Continue naredba skaće na ostale provjere uvjeta petlje.


while ($i < 10) {
while ($j < 10) {
if ($j = 5)
continue 2; // nastavlja 2 nivoa
$j++;
}
$i++;
}

PHP podržava i do / while petlju:

do
naredba
while (izraz)


Koristeći do/while petlju osigurate da se tijelo petlje izvrši barem jedan puta:


$total = 0;
$i = 1;
do {
$total += $i++;
} while ($i <= 10);

Možete koristiti i continue naredbu u do/while naredbi kao u normalnoj while naredbi.

Do/while naredbe se ponekad koriste da se prekine do bloka koda kada greška nastupi. Npr:


do {
// uradi nešto
if ($greška)
break;
// uradi još nešto
} while (false);


for


for naredba je istovjetna while naredbi, osim što dodaje inicijalizaciju brojaća i manipulacijske izraze brojanja.

while petlja koja se izvršava od 0 do 9, ispisujući svaki broj:


$brojac = 0;
while ($brojac < 10) {
echo "Broj je $brojac\n";
$brojac++;
}


Istovjetna sažeta for petlja:


for ($brojac = 0; $brojac< 10; $brojac++)
echo "Broj je $brojac\n";

 

Struktura for naredbe je:

for (početak; uvjet; prirast)
naredba


foreach

foreach naredba omogućava vam izvršavanje nad elementima u nizu.
Za petlju u nizu koja pristupa svakom elementu koristite:

foreach ($data as $value) {
// ...
}


Alternativna sintaksa:


foreach ($data as $value):
// ...
endforeach;


Za petlju nad nizom, koja pristupa i ključu i vrijednosti koristite:


foreach ($array as $key => $value) {
// ...
}

Alternativna sintaksa:

foreach ($array as $key => $value):
// ...
endforeach;

 


Vodič
 
 © 2004 - 2008 php.com.hr