traži:  
 php.com.hr > Funkcije

Funkcije
 


Funkcije u PHP-u definiramo slijedećom sintaksom bilo gdje u skripti.

<?

function funk($argument1,$argument2…$argumentN){

// … blok naredbi funkcije

}

?>


Primjer 14: Funkcije sa povratnim rezultatom:

<? function zbroji($broj1,$broj2){ $zbroj=$broj1+$broj2;
return $zbroj;
} // pridruživanje varijabli rezultata funkcije
$suma=zbroji(2,2);

// direktan ispis rezultata funkcije
$br1=12;
$br2=22;
echo zbroji($br1,$br2);
?>

U gornjem primjeru smo umjesto varijabli $br1 i $br2 koristiti i varijable imena $broj1 i $broj2. Ovo je moguće zato što funkciji ne dajemo same varijable već njihove vrijednosti koje se spremaju u lokalne (funkcijeske) varijable koje postoje samo za vrijeme izvođenja funkcije. Ukoliko želite funkcijom izmijeniti sadržaj neke varijable morate ju dati funkciji pomoću reference (pass by reference)


Primjer 15 : Davanje funkciji varijablu pomoću reference

<?

function povecaj(&$broj,$vrijednost){

$broj+=$vrijednost;

}


$neki_broj=12;

povecaj($neki_broj,10);

echo $neki_broj;

?>


Uočite da nije obavezno koristiti isto ime varijable u glavnom programu i funkciji, iako je moguće. Rezultat će u oba slučaja biti isti.


Primjer 16 : Funkcije sa default vrijednostima

<?

function frizider($stanje="pun"){

echo "Frizider je $stanje";

}


// ispis default vrijednosti

frizider();

echo "<hr>";


// ispis dane vrijednosti

frizider("prazan");

?>

Rezultat :


Frižider je pun
__________________

Frižider je prazan

Pir radu sa funkcijama koje imaju default vrijednost bitno je da ta vrijednost mora biti konstanta (string ili broj). Isto tako ukoliko funkcija ima više argumenata od kojih je jedan ili više imaju default vrijednosti oni moraju biti sa krajnje desne strane liste argumenata iza argumenata bez default vrijednosti:


Ovaj slučaj ne radi:

<?

function automobili($bolji="Audi",$gori){

echo "$bolji je bolji od $gori";

}

automobili("Peglice");

?>


Pravilno korištenje :

<?
function automobili($gori,$bolji="Audi"){

echo "$bolji je bolji od $gori";

}

automobili("Peglice");

?>

 


PHP
 © 2004 - 2008 php.com.hr