traži:  
 php.com.hr > Operatori

Operatori
 


Aritmetički operatori:

Primjer

Ime

Rezultat

$a + $b

Zbrajanje

Zbroj od $a i $b.

$a - $b

Oduzimanje

Razlika od $a i $b.

$a * $b

Množenje

Produkt od $a i $b.

$a / $b

Dijeljenje

Kvocijent od $a i $b.

$a % $b

Modul

Ostatak dijeljenja od $a i $b.


Mala napomena : Ukoliko dijelite dva broja koja su oba cjelobrojna i kvocijent će biti cjelobrojan. Ukoliko je jedna od varijabli realnog tipa i kvocijent će biti realnog tipa.


Operatori pridruživanja:

Primjer 18 – potrebno ga je napisati


<?

$int_var=5;

$int_var+=5; // sada je vrijednost varijable 10 – isto ako da smo napisali $int_var=$int_var+5


$int_var*=5; // vrijednost varijable je 50

$int_var/=10 // vrijednost je 5


// kod stringova imamo

$str_tekst='Moje ime je ';

$str_tekst.='Kreso'; // sada je sadržaj varijable Moje ime je Kreso


//možete se igrati malo kompleksnijim izrazima poput

$a = ($b = 4) + 5; // rezultat je 9

?>


Logički operatori:


$a and $b

I

True ako su oboje $a i $b true.

$a or $b

Ili

True ako je $a true ili ako je $b true.

$a xor $b

Xor

ako je $a true ili ako je $b true, ali ne i ako su oba true.

! $a

Ne

True ako je $a false i obrnuto.

$a && $b

I

True ako su oboje $a i $b true.

$a || $b

Ili

True ako je $a true ili ako je $b true.


U gornjoj tablici $a ili $b mogu biti bilo koji izrazi koji vraćaju true ili false kao ishod svoje operacije. Tako da će slijedeći primjer biti ne samo dozvoljen, već i prijeko potreban.


<?

If ( ( ($int_var%2)==0) and ($int_var>10)){

// kod koji se izvršava samo ako je broj paran i veći od 10

} else {

// kod koji se izvršava ako je broj neparan ili ako je manji ili jednak 10 ili oboje

}

?>Operatori uspoređivanja


Primjer

Ime

Rezultat

$a == $b

Jednako

True ako je $a jednako $b.

$a === $b

Identično

True ako je $a jednako $b, i ako su istog tipa.

$a != $b

Nije jedanko

True ako $a nije jednako $b.

$a !== $b

Nije identično

True ako $a nije jednako $b, i ako nisu istog tipa.

$a < $b

Manje

True ako je $a izričito manje od $b.

$a > $b

Veće

True ako je $izričito veće od $b.

$a <= $b

Manje jednako

True ako je $a manje ili jednako $b.

$a >= $b

Veće jednako

True ako je $a veće ili jednako $b.


Budite pažljivi pri traženju jednakosti dvije varijable da ne upišete $a=$b umjesto $a ==$b . Naime, u prvom slučaju izraz će vratiti true ako uspješno pridruži sadržaj varijable $b varijabli $a, a u drugom slučaju će vratiti true ako su jednake.


Operatori uvećavanja i smanjivanja

 

Primjer

Ime

Efekt

++$a

Preduvećavanje

Uveća $a za jedan, i onda vrati $a.

$a++

Naknadno uvećanje

Vrati $a, i onda ga uveća za jedan.

--$a

Predsmanjenje

Umanji $a za jedan, i onda vrati $a.

$a--

Naknadno smanjenje

Vrati $a, i onda ga umanji za jedan.


 PHP
 © 2004 - 2008 php.com.hr